ผู้บริหาร

  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

นายบุญเสริม  แจ้งอรุณ

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ (อฟจ.)


นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ (ช.อฟจ.)

นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ (วศ.11)


นายชนาธิป ชิตพงศ์ หัวหน้ากองเดินเครื่อง (กดจ-ฟ.)

นายนพรัตน์ เดิมคลัง
หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (กบรจ-ฟ.)
กบหจ-ฟ.
นายฮะซัน ยิ่งสมาน หัวหน้ากองบริหาร (กบหจ-ฟ.)    ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562