ค่านิยมขององค์กร

โรงไฟฟ้าจะนะ มีความมุ่งมั่นที่จะนำค่านิยม SPEED ของ กฟผ. มาใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

S - Sense of Belonging

P- Performance Excellence

E - Ethic & Integrity

E - Enthusiasm for Innovation

D - Devotion to Society

รักองค์การ

มุ่งงานเลิศ

เทิดคุณธรรม

นำด้วยนวัตกรรม

ทำประโยชน์เพื่อสังคม