วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นที่เชื่อมั่นและสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน

พันธกิจ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ร่วมกับทรัพยากรที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตไฟฟ้าให้มีสมรรถนะสูง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

เจตจำนง

โรงไฟฟ้าจะนะ ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ จากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ที่เพิ่มสูงขึ้น และเสริมความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยถูกกำหนดให้ผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง (Base Load) ปัจจุบันปรับปรุงให้สามารถเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง ใช้ในกรณีแหล่งจ่ายก๊าซหยุดซ่อมตามวาระได้

วัฒนธรรมองค์กร

รักองค์การ : รู้รักษ์สามัคคี มีความภูมิใจในองค์การ ทำงานด้วยจิตสำนึก)

มุ่งงานเลิศ : วิสัยทัศน์ก้าวไกล ใส่ใจลูกค้า พัฒนาต่อเนื่อง)

เทิดคุณธรรม : มีระเบียบวินัย จิตใจดีงาม ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล)