แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

 

แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

 โทร. 074 536 616

         074 536 601-2 ต่อหมายเลขภายใน 2010, 2011, 2012

ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ

โทร. 074 536 600

โทร. 074 536 601-2 ต่อหมายเลขภายใน 2013, 2017