วันเสาร์ ที่ 08 สิงหาคม 2563 เวลา 17:03

 

คุณภาพอากาศ

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

ส่วนในล้านส่วน (ppm)

ปริมาณออกซิเจน

เปอร์เซ็นต์ (%)

โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1

กังหันก๊าซ เครื่องที่ 1

0.0

20.7

กังหันก๊าซ เครื่องที่ 2

28.8

14.3

ค่ามาตรฐาน โรงไฟฟ้าชุดที่1

ไม่เกิน 96

ไม่ได้กำหนด

โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2

กังหันก๊าซ เครื่องที่ 1 26.5 14.6
กังหันก๊าซ เครื่องที่ 2 33.2 13.8

ค่ามาตรฐาน โรงไฟฟ้าชุดที่ 2

ไม่เกิน 70

ไม่ได้กำหนด

  

คุณภาพน้ำ
(
คลองบางเป็ด)

หน่วย

ค่ามาตรฐาน

ด้านปล่อยน้ำ

อุณหภูมิ

องศาเซลเซียส

ไม่เกิน 40

30.9

ค่าการนำไฟฟ้า

ไมโครซีเมนต่อเซ็นติเมตร

ไม่ได้กำหนด

1100.3

ความเป็นกรด-ด่าง

ไม่มีหน่วย

5.5 - 9.0

6.0

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ

มิลลิกรัมต่อลิตร

ไม่ได้กำหนด

7.2