วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:57

 

คุณภาพอากาศ

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

ส่วนในล้านส่วน (ppm)

ปริมาณออกซิเจน

เปอร์เซ็นต์ (%)

โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1

กังหันก๊าซ เครื่องที่ 1

0.0

18.5

กังหันก๊าซ เครื่องที่ 2

37.4

14.3

ค่ามาตรฐาน โรงไฟฟ้าชุดที่1

ไม่เกิน 96

ไม่ได้กำหนด

โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2

กังหันก๊าซ เครื่องที่ 1 4.1 13.7
กังหันก๊าซ เครื่องที่ 2 11.2 13.5

ค่ามาตรฐาน โรงไฟฟ้าชุดที่ 2

ไม่เกิน 70

ไม่ได้กำหนด

  

คุณภาพน้ำ
(
คลองบางเป็ด)

หน่วย

ค่ามาตรฐาน

ด้านปล่อยน้ำ

อุณหภูมิ

องศาเซลเซียส

ไม่เกิน 40

29.2

ค่าการนำไฟฟ้า

ไมโครซีเมนต่อเซ็นติเมตร

ไม่ได้กำหนด

1284.7

ความเป็นกรด-ด่าง

ไม่มีหน่วย

5.5 - 9.0

6.1

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ

มิลลิกรัมต่อลิตร

ไม่ได้กำหนด

7.3