อาคารอนุรักษ์พลังงาน

วัตถุประสงค์

อาคารอนุรักษ์พลังงาน (อาคารประชาสัมพันธ์) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและบุคคลที่สนใจทั่วไป โดยโรงไฟฟ้าจะนะได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ไว้บนหลังคาและผนังอาคาร มีกำลังผลิตรวม 14.272 กิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้าได้วันละประมาณ 25 หน่วย หรือปีละประมาณ 9,125 หน่วย คิดเป็นค่าไฟฟ้าเดือนละ 3,000 บาท ประหยัดการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันดีเซลได้ปีละประมาณ 3,000 ลิตร ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 ได้ปีละประมาณ 6.5 ตันต่อปี

"เซลล์แสงอาทิตย์" (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนชนิดหนึ่ง (Renewable Energy) สะอาดและไม่สร้างมลภาวะใด ๆ ขณะใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

-กำลังไฟฟ้าสูงสุด              14.272 Kilowatt Peak
-จำนวนระบบย่อย               5 ระบบ 
-แผงเซลล์แสงอาทิตย์          ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอนแบบทึบแสง แผงละ 85 Watt จำนวน 16 แผง
                                 ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอนแบบโปร่งแสง แผงละ 58 Watt จำนวน 24 แผง 
                                 ชนิดผลึกซิลิคอนแผงละ 120 Watt จำนวน 32 แผง                         
-พื้นที่ติดตั้งแผงเซลล์            ผนังโค้งด้านข้างอาคาร, บนหลังคาอาคาร  
-รูปแบบการผลิตกระแสไฟฟ้า    แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายโดยตรง (220 V, 50 Hz)
-อินเวอร์เตอร์                    ขนาด 2,500  Watt จำนวน 2 เครื่อง
                                  ขนาด 3,800 Watt จำนวน 3 เครื่อง

solar cell

wall solar cell-1

Roof Solar cell