การศึกษา

โครงการห้องเรียนสีเขียว

Green Room

มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพรู้คุณค่า และรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา รวมทั้งให้โรงเรียนเป็นเครือข่ายรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
      
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการนำสื่ออุปกรณ์การสอน เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า วิธีใช้ และเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพไปติดตั้งในห้องเรียนสีเขียว และให้นักเรียนมาศึกษาหาความรู้จากห้องนี้ รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนสีเขียว ขยายผลถึงโรงเรียนอื่น และชุมชนต่างๆ ด้วย
      
สำหรับห้องเรียนสีเขียวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เริ่มจัดตั้งในโรงเรียน และเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี 2540 จนถึงปัจจุบัน 2551 มีโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 439 โรงเรียน
      
สำหรับ จ.สงขลา มีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว จำนวน 10 โรงเรียน ในอำเภอเมืองสงขลา 5 โรงเรียน อำเภอหาดใหญ่ 2 โรงเรียน อำเภอนาทวี 1 โรงเรียน อำเภอจะนะ 1 โรงเรียน และอำเภอสะเดา 1