กีฬา

โรงไฟฟ้าจะนะจัดแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล “จะนะ – กฟผ. คัพ” ครั้งที่ 1

egat chana cup

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 มีการจัดแถลงข่าวฟุตบอล“จะนะ – กฟผ.คัพ” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอาคารแผนกประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ โดยมีนายบรรจง ช่วยชู นายอำเภอจะนะ นายมโน วงศ์ผาสุขโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 4 (ชฟฟ.4) นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการ โรงไฟฟ้าจะนะ  และนายทวีศักดิ์  วิบูลย์พันธุ์ ร่วมแถลงข่าว โดยการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อเป็นการฉลอง ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐ

- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลจนสามารเป็นอาชีพที่มีรายได้มั่นคง

มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 20 ทีม ประกอบด้วย

๑.  ทีมโรงไฟฟ้าจะนะ                                           ๑๑.  ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลคู

๒.  ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร                     ๑๒.  ทีมบริษัททรานส์ไทย – มาเลเซีย

๓.  ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ                      ๑๓.  ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง

๔.  ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน                         ๑๔.  ทีมเทศบาลตำบลจะนะ

๕.  ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว                         ๑๕.  ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลแค

๖.  ทีมร้อย ฉก. ตชด. ๔๔ (ป่าชิง)                            ๑๖.  ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง

๗.  ทีมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอจะนะ                       ๑๗.  ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น

๘.  ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับ                          ๑๘.  ทีมข้าราชการอำเภอจะนะ

๙.  ทีมตำรวจ นปพ.                                            ๑๙.  ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

๑๐.  ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย                   ๒๐.  ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

มีเงินรางวัลชนะเลิศ ๕๐,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยรางวัล  ซึ่งจะทำการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาโรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา