ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมน้ำชายามเช้า

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมน้ำชายามเช้า ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554  นายทวีศักดิ์  วิบูลย์พันธุ์  วิศวกรระดับ11 พร้อมผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมน้ำชายามเช้า ณ มัสยิดมะวาร์  ต. แค  ม. 1 อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีนายอำเภอจะนะ  นายบรรจง   ช่วยชู  พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่นในอำเภอจะนะ มี นายอาหมัด   หนิเหม นายก อบต.แค ให้การต้อนรับ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ไปในแต่ละตำบลโดยโรงไฟฟ้าจะนะใส่ใจในความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน และเพื่อเป็นโอกาสในการพบปะกันกับผู้นำชุมชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะอีกด้วย