ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO14001

โรงไฟฟ้าจะนะได้ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554

iso14001