ห้องข่าว

กฟผ.จะนะ มอบทุนการศึกษา 250 ทุน แก่นักเรียนเรียนดีและมีจิตอาสาในพื้นที่ อ.จะนะ

กฟผ.จะนะ มอบทุนการศึกษา 250 ทุน แก่นักเรียนเรียนดีและมีจิตอาสาในพื้นที่ อ.จะนะ

     วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน 30 โรงเรียนในเขตพื้นที่ 7 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าจะนะ ประจำปี 2555 เนื่องในวโรกาศมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนทั้งสิ้น 250 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นทุนเรียนดี สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม จำนวน 125 ทุน และทุนจิตอาสา สำหรับนักเรียนที่มีน้ำใจช่วยเหลือในการทำกิจกรรมคุณประโยชน์ต่างๆ อีกจำนวน 125 ทุน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจในการมุ่งมั่นทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ อ.จะนะ มี นาง ส.มัศยา ปุรัษกาญจน์ ปลัดอำเภอ งานสำนักงาน อำเภอจะนะ ประธานในพิธี นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และ นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 เป็นผู้มอบทุนการศึกษา

 

     โดยโรงเรียนพื้นที่ 7 ตำบลของ อ.จะนะ ที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ของ ต.ป่าชิง ต.คลองเปียะ ต.จะโหนง ต.ตลิ่งชัน ต.นาทับ ต.บ้านนา และ ต.นาหว้า ซึ่งเป็นตำบลในเขตพื้นที่ใกล้เคียงของโรงไฟฟ้าจะนะ และโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ เป็นอนาคตของประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษานี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม และประเทศชาติต่อไป

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน 30 โรงเรียนในเขตพื้นที่ 7 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าจะนะ ประจำปี 2555 เนื่องในวโรกาศมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนทั้งสิ้น 250 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นทุนเรียนดี สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม จำนวน 125 ทุน และทุนจิตอาสา สำหรับนักเรียนที่มีน้ำใจช่วยเหลือในการทำกิจกรรมคุณประโยชน์ต่างๆ อีกจำนวน 125 ทุน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจในการมุ่งมั่นทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ อ.จะนะ มี นาง ส.มัศยา ปุรัษกาญจน์ ปลัดอำเภอ งานสำนักงาน อำเภอจะนะ ประธานในพิธี นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และ นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 เป็นผู้มอบทุนการศึกษา โดยโรงเรียนพื้นที่ 7 ตำบลของ อ.จะนะ ที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ของ ต.ป่าชิง ต.คลองเปียะ ต.จะโหนง ต.ตลิ่งชัน ต.นาทับ ต.บ้านนา และ ต.นาหว้า ซึ่งเป็นตำบลในเขตพื้นที่ใกล้เคียงของโรงไฟฟ้าจะนะ และโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ เป็นอนาคตของประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษานี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม และประเทศชาติต่อไป

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน 30 โรงเรียนในเขตพื้นที่ 7 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าจะนะ ประจำปี 2555 เนื่องในวโรกาศมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนทั้งสิ้น 250 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นทุนเรียนดี สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม จำนวน 125 ทุน และทุนจิตอาสา สำหรับนักเรียนที่มีน้ำใจช่วยเหลือในการทำกิจกรรมคุณประโยชน์ต่างๆ อีกจำนวน 125 ทุน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจในการมุ่งมั่นทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ อ.จะนะ มี นาง ส.มัศยา ปุรัษกาญจน์ ปลัดอำเภอ งานสำนักงาน อำเภอจะนะ ประธานในพิธี นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และ นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 เป็นผู้มอบทุนการศึกษา โดยโรงเรียนพื้นที่ 7 ตำบลของ อ.จะนะ ที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ของ ต.ป่าชิง ต.คลองเปียะ ต.จะโหนง ต.ตลิ่งชัน ต.นาทับ ต.บ้านนา และ ต.นาหว้า ซึ่งเป็นตำบลในเขตพื้นที่ใกล้เคียงของโรงไฟฟ้าจะนะ และโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ เป็นอนาคตของประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษานี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม และประเทศชาติต่อไป

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน 30 โรงเรียนในเขตพื้นที่ 7 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าจะนะ ประจำปี 2555 เนื่องในวโรกาศมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนทั้งสิ้น 250 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นทุนเรียนดี สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม จำนวน 125 ทุน และทุนจิตอาสา สำหรับนักเรียนที่มีน้ำใจช่วยเหลือในการทำกิจกรรมคุณประโยชน์ต่างๆ อีกจำนวน 125 ทุน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจในการมุ่งมั่นทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ อ.จะนะ มี นาง ส.มัศยา ปุรัษกาญจน์ ปลัดอำเภอ งานสำนักงาน อำเภอจะนะ ประธานในพิธี นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และ นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 เป็นผู้มอบทุนการศึกษา โดยโรงเรียนพื้นที่ 7 ตำบลของ อ.จะนะ ที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ของ ต.ป่าชิง ต.คลองเปียะ ต.จะโหนง ต.ตลิ่งชัน ต.นาทับ ต.บ้านนา และ ต.นาหว้า ซึ่งเป็นตำบลในเขตพื้นที่ใกล้เคียงของโรงไฟฟ้าจะนะ และโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ เป็นอนาคตของประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษานี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม และประเทศชาติต่อไป

กฟผ.จะนะ มอบทุนการศึกษา 250 ทุน แก่นักเรียนเรียนดีและมีจิตอาสาในพื้นที่ อ.จะนะ

กฟผ.จะนะ มอบทุนการศึกษา 250 ทุน แก่นักเรียนเรียนดีและมีจิตอาสาในพื้นที่ อ.จะนะ

กฟผ.จะนะ มอบทุนการศึกษา 250 ทุน แก่นักเรียนเรียนดีและมีจิตอาสาในพื้นที่ อ.จะนะ

กฟผ.จะนะ มอบทุนการศึกษา 250 ทุน แก่นักเรียนเรียนดีและมีจิตอาสาในพื้นที่ อ.จะนะ