ห้องข่าว

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านปากช่องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านปากช่องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

        วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 นายดำรงค์ ไสยะ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมคณะผู้ปฏิบัติ โรงไฟฟ้าจะนะ และโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 ลงพื้นที่หมู่ 5 บ้านปากช่อง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อจัดทำแผนที่ทางสังคม (Social Mapping) ตามโครงการศึกษาเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ โดยมีนายพล ประทุมมณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 และชาวชุมชนบ้านปากช่องร่วมในการทำกิจกรรมทำแผนที่ทางสังคม เพื่อให้ทราบ และเข้าใจในประวัติศาสต์ โครงสร้างทางสังคม อาชีพ รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนนั้นๆ ผ่านการพูดคุยกับชาวชุมชน และเขียนแผนที่ทางสังคมร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันฉันท์มิตรที่ดี และเก็บเป็นบันทึก พร้อมกันนี้ ได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้ชาวชุมชนต่อไป โดยในปี 2556 กฟผ.จะนะ มีแผนจะลงพื้นที่ทำแผนที่ทางสังคมในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ 10 หมู่บ้าน

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านปากช่องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านปากช่องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านปากช่องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านปากช่องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านปากช่องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านปากช่องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านปากช่องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านปากช่องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ