ห้องข่าว

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯสนับสนุนการประชุม วิชาการโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่7

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯสนับสนุนการประชุม วิชาการโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่7

        วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณแก่ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัศดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (7th TMETC) จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) โดยมี นายดำรงค์ ไสยะ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนมอบ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูกผล เป็นตัวแทนรับมอบ