รายงานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

คณะทำงานติดตามตรวจสอบการสูบน้ำในคลองโพมาและคุณภาพน้ำทิ้งในคลองบางเป็ด

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553