การศึกษา

โรงไฟฟ้าจะนะต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขุด อ.เทพา จ.สงขลา

klongkud

 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553  นายทรงวุฒิ เกลี้ยงสง  วศ.4 งานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ร่วมกับแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ต้อนรับคณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองขุด อ.เทพา จ.สงขลา จำนวน 193 คน ได้เข้ามาศึกษาดูงานในโครงการแหล่งเรียนรู้นอกชุมชน  พร้อมกับรับฟังบรรยายสรุป กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะนะ จากนั้นคณะได้นั่งรถเข้าชมพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า