มูลนิธิประมงคลองนาทับ

แนะนำมูลนิธิประมงคลองนาทับ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความเกี่ยวข้องและผูกพันต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนไทย จึงมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน รวมถึงตระหนักเสมอว่า กฟผ. เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และมีหน้าที่ที่จะต้องร่วมสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีสภาพแวดล้อมที่ดี ช่วยให้สังคมไทยเติบโตและพัฒนาสู่วิถีทางที่ถูกต้อง
กฟผ.ได้มีนโยบายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัด และช่วยเหลือสังคม รวมถึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริในด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

Natub foundation

โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นตัวอย่างหนึ่งในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์แหล่งน้ำคลองนาทับ อันเป็นที่อยู่อาศัย ตลอดจนเป็นที่ประกอบอาชีพทำกินของชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้าจะนะ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ให้คงความอุดสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำ

กฟผ.ได้จัดตั้ง "มูลนิธิประมงคลองนาทับ” ขึ้นอย่างถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหายเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบอาชีพประมงในคลองนาทับอันอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้าจะนะ และดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น เพื่อสาธารณะประโยชน์ด้านการประกอบอาชีพประมาในคลองนาทับ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชุมชน ผู้แทน กฟผ.ร่วมเป็นคณะกรรมการมูลนิธิ และมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานกรรมการ

นอกจากนี้มูลนิธิประมงคลองนาทับ ได้เปิดโอกาสให้ธุรกิจที่จะดำเนินการด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมโดยรอบบริเวณคลองนาทับ ร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ามูลนิธิ เพื่อร่วมสร้างหลักประกันความเสียหายและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรน้ำให้กับคลองนาทับในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดในการจัดตั้งมูลนิธิที่เกิดความร่วมกันระหว่างชุมชน และ กฟผ.

                มูลนิธิประมงคลองนาทับ จึงเป็นต้นแบบของความตั้งมั่น ที่พร้อมจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างแท้จริง แม้จะมีความมั่นใจในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงไฟฟ้าจะนะอย่างมากก็ตาม