กีฬา

โรงไฟฟ้าจะนะสนับสนุนการแข่งขันกีฬานันทนาการท้องถิ่นสัมพันธ์ฯ

nuntanakarn

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553  นายสุรพล  พุธวัฒนะ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา โครงการส่งเสริมกีฬา  นันทนาการท้องถิ่นสัมพันธ์  เชื่อมความสามัคคี  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553 ณ สนามกีฬาสวนสาธารณะ  โรงไฟฟ้าจะนะ  โดยมี นายศุภชัย  สังขรัตน์  ปลัดอำเภอจะนะ  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน มี นายศฤงคาร  หมันหลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการแข่งขัน ฟุตซอล  ตะกร้อ  เปตอง  วอลเลย์บอล  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมกีฬา ให้การพัฒนาก้าวหน้า และแพร่หลายออกไปสู่จังหวัดทุกจังหวัดโดยเฉพาะใน 5  จังหวัดชายแดนใต้  ทำให้เกิด  ความรัก  ความสามัคคี  ความรู้สึกที่ดี  และความเอื้ออาทรต่อกันในการดำรงชีวิตร่วมกัน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์    เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมแข่งขันในระดับ  5  จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน  2553  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาส มีนักกีฬาคัดเลือก 4  อำเภอ  อ.จะนะ  อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย  อ.เทพา