รายงานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

โรงไฟฟ้าจะนะนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบฯ

tri-commitee