ชุมชนและสังคม

โรงไฟฟ้าจะนะ สนับสนุนการก่อสร้างมัสยิด

       เมื่อวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2560 นายกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  โรงไฟฟ้าจะนะ มอบเงินสนับสนุน สร้างมัสยิดบ้านแหลมยาง เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท  โดยมีนายสุกรี ล่าโส๊ะ กำนันตำบลนาทับเป็นผู้รับมอบ ณ บ้านแหลมยาว ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา.