ชุมชนและสังคม

โรงไฟฟ้าจะนะ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

          โรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สนับสนุนของรางวัล งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม เสริมสร้างความคิด สติปัญญา และอารมณ์

          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 นายกรีฑารีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกับชุมชนบ้านควนหัวช้าง จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธาน

          ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมสนับสนุนค่าดำเนินการจัดงานเป็นเงินจำนวน 45,000 บาท จักรยานจำนวน 8 คัน น้ำดื่ม 100 โหล และของรางวัลอื่นๆ อีกกว่า 100 ชิ้น ณ สวนชุมชน โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา กิจกรรมงานวันเด็กครั้งนี้ประกอบไปด้วยการแสดง ประกวดร้องเพลง เกมส์ชิงรางวัล กีฬาฟุตบอล มวยทะเล และ แข่งเรือพาย นอกจากนี้โรงไฟฟ้าจะนะ ยังได้จัดรถบริการรับ-ส่ง ผู้ร่วมงานเพื่อไปเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ เพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงาน ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

          นอกจากนี้  โรงไฟฟ้าจะนะ ได้สนับสนุนของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 แก่หน่วยงานราชการ และชุมชนในพื้นที่อำเภอจะนะและพื้นที่ใกล้เคียง  เพื่อใช้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ กว่า 60 หน่วยงาน โดยประกอบไปด้วยจักรยาน 46 คัน  อุปกรณ์กีฬา 435 ชิ้น และของรางวัลอื่นๆ อีกกว่า 2,000 ชิ้น.