Energy Tax

โรงไฟฟ้าจะนะ ได้รับรางวัลดีเลิศโครงการต้นแบบตามหลักธรรมภิบาล

               เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะ โดยชุมชนท้องถิ่น ได้รับรางวัล “โครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาล” รางวัลดีเลิศ โดย นายสุนทร พันธุ์เมฆ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตร จากผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
           กิจกรรมเครือข่ายฯนี้ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (กฟผ.) ได้ประสานงานขอความร่วมมือกับโรงไฟฟ้าจะนะ (กฟผ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี (ศพจ. ปัตตานี) และสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 16 (สสภ.16) เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะ โดยชุมชนท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาลและยังได้รับความรู้ ความเข้าใจ โดยการปฏิบัติจริงในการเป็นผู้ดูแลชุมชนของตนเอง ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าจะนะ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการพัฒนางานของ กฟผ. อย่างยั่งยืน