ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะรับรางวัล EIA Monitoring Awards 2016

     เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 นายดำรงค์ ไสยะผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เข้ารับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016) หน่วยงานโรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง) จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล

     ซึ่งในครั้งนี้ นอกจากโรงไฟฟ้าจะนะแล้ว ยังมีหน่วยงานในสังกัด กฟผ. อีก 8 หน่วยงานที่ได้รับรางวัล คือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่,โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ,โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3,โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 ,เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จ.ลำปาง,ระบบขนส่งน้ำามันเชื้อเพลิงทางท่อสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่, ท่าเทียบเรือขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ และท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ำมัน สำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง