ห้องข่าว

โรงฟฟ้าจะนะรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2014

โรงไฟฟ้าจะนะรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2014

 

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าจะนะ เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2014 ของโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอยางยั่งยืน โดยมี นายชัยวัฒน์ บุญเรืองขาว วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัล ภายในงานมีโรงไฟฟ้า และเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลจากงานเดียวกันถึง 21 รางวัล ซึ่งโรงไฟฟ้าจะนะ จะได้นำองค์ความรู้จาก CSR-DIW พัฒนาเข้าสู่ ISO 26000 เป็นลำดับต่อไป

นายชัยวัฒน์ บุญเรืองขาว วศ.11 รับรางวัล