ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกับชุมชนคลองเปียะ-ป่าชิงปลูกต้นไม้ในวันแม่ 12 สิงหาคม 2560 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9