ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะได้รับรางวัล CSR-DIW การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม