ห้องข่าว

ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะเข้ารับรางวัลผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ.

ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะเข้ารับรางวัลผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2560 ในการประชุมผู้บริหารระดับ 11 ขึ้นไป ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 2 สำนักงานใหญ่ กฟผ. โดยมีนายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับรางวัล และมีนางสาวจิราพร ศิริคำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้ปฏิบัติงานที่สร้างผลงานดีเด่น และเป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่นในการนำไปยึดถือปฏิบัติต่อไปในอนาคต ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ได้พิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 103 เรื่อง โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 30 ผลงาน แบ่งเป็นรางวัลดีเลิศ จำนวน 4 เรื่อง รางวัลดีเยี่ยม จำนวน 3 เรื่อง รางวัลดีมาก จำนวน 4 เรื่อง รางวัลชมเชย จำนวน 17 เรื่อง รางวัล Popular Vote ที่ได้รับคะแนนเสียงจากผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดจำนวน 1 เรื่อง และรางวัลผลงานอันทรงคุณค่า คัดเลือกโดย รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งผลงานของโรงไฟฟ้าจะนะได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน เรื่อง อุปกรณ์ตรวจจับความผิดพลาดและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

prize of innovation 2560