ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะให้การสนับสนุนถุงยังชีพแก่เทศบาลตำบลจะนะ

          วันที่ 15 ธันวาคม 2563 โรงไฟฟ้าจะนะให้การสนับสนุนถุงยังชีพในกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมติดตามผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง และผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลตำบลจะนะ ซึ่งทางนายกเทศบาลตำบลจะนะได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลจะนะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รับทราบปัญหาและความต้องการ และให้ความช่วยเหลือหรือส่งต่อความช่วยเหลือในรายที่ต้องให้การสงเคราะห์ ทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนดังกล่าว