การศึกษา

โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

sirinthon

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 นายเจริญ ศรีสุรักษ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) ชั้นปีที่ 4 จำนวน 53 คน ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการสิ่ง แวดล้อม ได้เข้ามาศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมกับได้รับฟังบรรยายสรุปกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้า และการมีส่วนร่วมกับชุมชน จากนั้นคณะได้เข้าชมกระบวนการหล่อเย็นโรงไฟฟ้าและบ่อทดลองเลี้ยงปลาโรงไฟฟ้าจะนะ