การศึกษา

โรงไฟฟ้าจะนะ สนับสนุนโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด

library

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา จำนวน 50,000 บาท ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมที่อยู่ในเขตพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า ได้จัดตั้งห้องสมุดและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน และบริการนักเรียนและชุมชน ได้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ทั้งในเวลาราชการและนอกราชการ โดยมี อาจารย์สมกิจ บุญแก้ว เป็นผู้แทนรับมอบ