การศึกษา

รฟ.จะนะ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ รร.บ้านควนหัวช้าง

pc

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 นายทวีศักดิ์ วิบูลย์พันธ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ ให้โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียน อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากการประสบอุทกภัยเมื่อวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2553 โดยมีนางวาสนา ทุมมากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้แทนรับมอบ